St Giles, Sheldon

References

1. Storor, Nellie Elizabeth
2. Rathbone, Henry Timothy